Pieter Buisman lid rekenkamercommissie Houten

NewFuture-partner Pieter Buisman is per 1 april 2015 benoemd tot lid van de rekenkamercommissie Houten.
Houten-vlag-2De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij haar kaderstellende en controlerende taak. De rekenkamercommissie wil bijdragen aan meer inzicht in de prestaties van de gemeente en als het nodig is aanbevelingen doen voor de toekomst. De belangrijkste vragen daarbij zijn of de doelstellingen en beoogde effecten zijn gerealiseerd (doeltreffendheid); of de prestaties geleverd zijn met een minimale inzet van middelen (doelmatigheid); en of de gemeente conform geldende wet- en regelgeving heeft gehandeld (rechtmatigheid).
Houten is de afgelopen 40 jaar uitgegroeid tot een gemeente van meer dan 40.000 inwoners. Naast de kern Houten omvat de gemeente de dorpen Schalwijk, Tull en ’t Waal en ’t Goy en een landelijk gebied waarin landbouw en natuur samengaan.
Houten-RondDe groeitaak van Houten is bijna voltooid. Daarmee wordt de gemeente van ontwikkelgemeente steeds meer een beheergemeente. De aandacht zal steeds meer gaan naar behoud, versterking en vernieuwing van de kwaliteiten die de afgelopen 40 jaar zijn gerealiseerd en aanpassing daarvan aan een dynamische samenleving. In Houten 2025 heeft de gemeente in een open samenspraak met de Houtenaren daarvoor de lijnen uitgezet.
Burgerparticipatie speelt in die visie een centrale rol. De ambities van het gemeentebestuur zijn hiervoor zijn hoog. De afgelopen jaren heeft Houten sterk ingezet op burgerparticipatie en er is veel ervaring opgedaan. Aan de vooravond van een volgende stap, namelijk van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie, lijkt het de rekenkamercommissie zinvol te kijken wat er uit de afgelopen jaren geleerd kan worden voor de toekomst. Welke groepen participeren en welke niet? 
Zijn er succesfactoren te vinden die burgers motiveren om mee te doen? 
En wat heeft het gekost en levert het op?
Recente en lopende onderzoeken van de rekenkamercommissie betreffen onder andere Starters op de Houtense Woningmarkt, de Gemeenschappelijke Regeling Werk en Inkomen Lekstroom, en de Onderwijshuisvesting.